موضوع : جانشین پروری و مدیریت استعدادها با تمركز بر نقش زنان و جوانان

محورهاي بين المللي
آینده کار در جهان و تاثیر آن بر مدیریت منابع انسانی

تدوین استراتژی­های منابع انسانی در شرایط پیچیده و مبهم محیطی و سازمانی

الگوی رهبری اثر بخش نسل­های آینده کاری

محورهاي ملي
نقش منابع انسانی در اقتصاد مقاومتی با محوریت بهبود تولید و اشتغال

تحلیلی بر جایگاه و نقش منابع انسانی در برنامه ششم توسعه

راهکارهای ارتقاء اشتغال پذیری سرمایه های انسانی

نقد و بررسی هرم سنی مدیران دولتی

بانوان ، سرمایه بالقوه انسانی درتوسعه کشور

جوانان منبع عالی و ارزشمند برای توسعه اقتصادی جامعه

محورهاي سازماني
رقابت پذیری مبتنی بر توسعه منابع انسانی

چالش ها و راهبردهای مدیریت منابع انسانی در شرکت های بارشد سریع و استارتاپ

نقش مدیریت منابع انسانی در ارتقاء نظام حاکمیت شرکتی

نقش مدیریت منابع انسانی در ارتقای سرمایه های اجتماعی

تاثیر متقابل فناوری نوین و مدیریت منابع انسانی

بازطراحي نظام مديريت منابع انساني مبتني بر عملكرد