این مطلب صرفا جهت اطلاع رسانی می باشد ، جهت ثبت نام در این رویداد با برگزار کننده رویداد تماس بگیرید

تلفن تماس دبيرخانه: 071-32334989

محورهاي همايش--------------------


آموزش و بهسازی منابع انسانی در سازمان ها و دانشگاهها / صنعت ، مراکز آموزشی 
آموزش منابع انسانی و تاثیر آن در کیفیت زندگی کاری 
آموزش و توسعه پایدار تاثیر جهانی شدن در فرآیند آموزش 
رويكردها، نظريه‌ها و الگوهای نوين در آموزش
نقش آموزش در تقویت اخلاق و رفتار حرفه ای
تجربه های کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در زمینه آموزش 
آموزش در سازمانهای پیشرو
امکان سنجی استقرار آموزش در سازمان
ویژگیهای آموزش موثر و جذاب از مهد کودک تا دانشگاه
آینده نگری در آموزش: محتوا و روشها
آسیب شناسی آموزش های درون و برون سازمانی
روش های نوین آموزشی در علوم (فنی و مهندسی، پایه، انسانی) تربیت بدنی و هنر
آموزش و خلاقیت
آموزش و فناوری اطلاعات
آموزش و ارزشیابی
آموزش و کارآفرینی
تاثیر عوامل محیطی بر آموزش