این مطلب صرفا جهت اطلاع رسانی می باشد ، جهت ثبت نام در این رویداد با برگزار کننده رویداد تماس بگیرید

تلفن تماس دبيرخانه: ۰۲۱۸۸۹۳۹۸۵۹

محورهاي همايش------------------


الف: دیپلماسی و روابط دیپلماتیک

- تحول مفهومی دیپلماسی

- جایگاه، نقش و ابعاد دیپلماسی هسته‌ای

- کارکرد‌های دیپلماسی هسته‌ای

- برنامه هسته‌ای و دیپلماسی چندجانبهب: صلح و مفاهمه

- تأثیر برجام بر صلح و مفاهمه داخلی

- تأثیر برجام بر صلح و مفاهمه بین‌المللی

- صلح عادلانه و ابهامات رهیافت حقوق هسته‌ای

- دیپلماسی صلح : نظریه و عمل(بر محور عملکرد هسته‌ای)

- تحلیل صلح جهانی از منظر فعالیت هسته‌ای دولت‌هاپ: سیاست داخلی

- تأثیر برجام بر تریبون‌های عمومی

- نقش تعامل مردم با دولت‌ها در شکل‌گیری توافق هسته‌ای

- نقش و تعامل نخبگان با دولت‌ها در شکل‌گیری توافق هسته‌ای

- آسیب‌شناسی تضاد اندیشه‌ای احزاب و جریانات سیاسی داخلی در اجرای برجامت: سیاست خارجی 

- نظریات ایرانی روابط بین‌الملل و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

- نظریات جریان انتقادی در روابط بین‌الملل و تحولات سیاست خارجی کشورهای همسایه

- مذاکرات هسته‌ای و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

- راهبرد منطقه‌ای دولت یازدهم و پیشبرد برنامه هسته‌ای

- گفتمان‌های سیاست خارجی و نحوه اجرای برجامث: سیاست و امنیت بین‌الملل

- جایگاه امنیت بین‌الملل در فعالیت‌های هسته‌ای (مطالعه موردی کشورها)

- بررسی تأثیر بحران‌های امنیتی بر فعالیت هسته‌ای

- امنیت بین‌الملل و تأمین حقوق هسته‌ای کشورها

- تحریم و ماهیت مشروع و صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایرانج. اقتصاد سیاسی بین‌الملل

- ایران و نهادهای اقتصاد سیاسی بین الملل(دورۀ پساتحریم)

- تجارت خارجی ایران در دورۀ پساتحریم 

- جایگاه ایران در بازار جهانی انرژی (دورۀ پساتحریم)

- رابطۀ توسعۀ اقتصادی و قدرت منطقه ای ایران در دوران پساتحریم چ: سازمان‌ملل و حقوق بین‌الملل

- تأثیر برجام بر توسعه حقوق بین‌الملل 

- مبانی حقوقی برجام در معاهدات بین‌المللی 

- ضمانت اجرای برجام در حقوق بین‌الملل

- اصلاحات سازمان ملل و نقش برجام

- اصلاحات شورای امنیت و نقش برجام

- حق بر صلح، امنیت بین‌المللی و فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای

- برجام و ایجاد الگوی فعالیت صلح‌آمیز هسته‌ای

- برجام و الگوی همکاری‌های بین‌المللی هسته‌ای

- ظرفیت قانون‌گرائی در فعالیت‌های هسته‌ای ج. ا. ا ( نگاهی تطبیقی با توجه به قوانین و مصوبات داخلی کشورها)ح: آثار و پبامدهای حقوقی

- برجام و آثار و پیامدها از منظر حقوق عمومی

- برجام و آثار و پیامدها از منظر حقوق خصوصی

- برجام و حقوق بین‌الملل اقتصادی

- برجام و حقوق تجارت بین‌الملل 

- برجام و توسعه مفهوم تعهدات دولت‌ها در حق بر توسعه

- برجام و بازاندیشی در مفهوم حق تعیین سرنوشت

- برجام و تجدیدنظرهای حقوقی در سیاست تحریم

- برجام و حقوق محیط‌زیست ایران

- برجام و حق مالکیت فکری در نوآوری و کارآفرینی هسته‌ای خ: پیامدهای ژئوپلیتیک

- تأثیر برجام بر توسعه ظرفیت های ژئواکونومیک کشور

- برجام و توسعه پایدار و ژئوپلیتیک زیست محیطی کشور

- برجام و جهت گیری قلمرومندی عملکرد سیاسی ج.ا.ا

- تأثیر برجام بر مقیاس های قلمروگستری و قلمروسازی ایران

- برجام و آینده ژئوپلیتیک مناسبات قدرت ایران و منطقه

- تأثیر برجام بر قلمرومندی(قلمروگستری و قلمروسازی) گروههای تکفیری جنوب غرب آسیاد: جایگاه ایران در منطقه و جهان

- تاثیر ژئوپلیتیک ایران در دیپلماسی هسته‌ای ایران

- روابط ایران و اتحادیه اروپا و پرونده هسته‌ای

- تشدید رقابت‌های جهانی و تغییر ساخت قدرت (مطالعه موردی پرونده هسته‌ای ایران)ذ: همکاری‌های منطقه‌ای

- همکاری‌های ایران و کشورهای منطقه

- امنیت و ثبات کشورهای منطقه و میزان تأثیر بر پرونده هسته‌ای ایران

- رویکرد کشورهای منطقه به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی یک کشور)ر: الزامات و بایسته ها

- بررسی میزان فعالیت‌های تحقیقی و توسعه غنی‌سازی بر اساس برجام

- بازرسی مراکز نظامی و بررسی حقوقی برجام

- ابعاد لغو تحریم‌ها و اجرای تعهدات جمهوری اسلامی ایران

- میزان تعهد حقوقی و سیاسی کشورهای گروه 5+1 به برجام