این مطلب صرفا جهت اطلاع رسانی می باشد ، جهت ثبت نام در این رویداد با برگزار کننده رویداد تماس بگیرید

تلفن تماس دبيرخانه: 09031776703

محورهاي همايش--------------------
علوم انسانی - 
علوم اجتماعی - 
علوم رفتاری - 
روانشناسی و علوم تربیتی - پژوهش های دینی -
مدیریت - 
مطالعات فرهنگی - 
هنر - 
زبان و ادبیات فارسی - 
حقوق - 
جامعه شناسی - 
ارتباطات و علوم سیاسی