اولین همایش استارتاپی کشور در سال 1398

اولین همایش استارتاپی کشور در سال 1398

۰۸ اردیبهشت، ۱۳۹۸

کارآفرینی

جزئیات مهلت ثبت نام قیمت (تومان) تعداد

حذف کد تخفیف

هدف معرفی ظرفیت های استارت آپی کشور برای ایجاد یک میلیون شغل پایدار در سال 1398 و آشنایی با نیازمندی های استارت آب های کشور برای تحقق این هدف ملی

مخاطبین

- دانشگاه ها
-اتاق های بازرگانی
- مدیران و کارآفرینان کشور
- بانک ها و موسسات مالی و اعتباری
- صندوق های سرمایه گذاری خطرپذیر 
- سازمان ها و نهاد های خصوصی و دولتی
- شتابدهنده ها و پارک های علم و فن آوری
- دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور
- افراد صاحب ایده ، منتور ها و ارزیابان  استارت آپ
- بنیانگذاران م هم بنیانگذاران استارت آپ های کشور
- سرمایه گذاران ریسک پذیر و سرمایه گذاران فرشته 
- صاحبان، مدیران . موسسات استارت آپ های فعال و برتر کشور 
- صاحبان استارت آپ های غیرفعال و نیمه فعال دارای ظرفیت های کارآفرینی

دسته بندی استارآپ های حاضر در برنامه

در این برنامه همه استارت آپ های موجود (فعال و غیرفعال) می توانند شرکت کرده و راهکارهای خود را برای کارآفری پایدار در کشور و امکانات مالی و غیر مالی مورد نیاز خود را برای سرمایه گذاران (عادی، ریسک پذیر و فرشته) حاضر در این برنامه  مطرح کنند. 
لذا از همه استارت آپ های فعال  و غیر فعال کشور درخواست می شود با حضور خود نیازمندی های  و امکانات مورد نیاز جهت کارآفرینی و ایجاد شغل پایدار در کشور بر پایه اکوسیستم استارت آپی در این برنامه معرفی نمایند.

حامیان رویداد:

هاب_کارآفرینی - کی ورک - روزنامه اقتصادی آسیا _روزنامه کسب و کار - کانال کارآفرینی ایران - مشاورین کیفیت کارساز آفرین- جامعه مجازی ایران

هاب_کارآفرینی - کی ورک - روزنامه اقتصادی آسیا _روزنامه کسب و کار - کانال کارآفرینی ایران - مشاورین کیفیت کارساز آفرین- جامعه مجازی ایران