شامل: سیاه و سفید
مکمل های رنگی
تمرین طبیعت بیجان با رنگ های سرد و گرم و شناخت خاکستری های رنگی