آشنایی با اصول اولیه

برگزاری کارگاه فیلمنامه

تمرین نوشتن فیلمنامه توسط هنرجویان

رفع اشکال

تحویل فیلمنامه