مدیریت استراتژیک هزینه

 • سیستم های کنترل مدیریت
 • تولید ناب و کنترل کیفیت
 • حسابداری بهای تمام شده و مدیریت هزینه در محیط ناب
 • سیستم های هزینه یابی چرخه عمر
 • الگوبرداری
 • سیستم های تخصیص در هزینه یابی بر مبنای فعالیت
 • تحلیل سودآوری مشتری
 • کنترل فرآیند و مدیریت بر مبنای فعالیت
 • اجرای تحلیل هزینه ها و سیستم های کنترل
 • سیستم های مدیریت استراتژیک عملکرد
 • حسابداری مدیریت اجتماعی و زیست محیطی
 • حاکمیت استراتژیک و حسابرسی استراتژیک

تجزیه و تحلیل استراتژیک کسب و کار

 • تفکر استراتژیک
 • تجزیه و تحلیل و بودجه ریزی بازاریابی استراتژیک
 • تجزیه و تحلیل مالی در مدیریت سبد محصول
 • روش ها و استراتژی های قیمت گذاری
 • ابعاد مالی قیمت گذاری در استراتژی های بین المللی کسب و کار
 • بازاریابی: استراتژی فشاری و مدیریت منابع انسانی
 • بازاریابی: استراتژی کششی و ارتباطات منسجم بازاریابی
 • مدیریت زنجیره عرضه و توزیع
 • ارزیابی عملکرد و ساختارهای مالی استراتژیک
 • تجزیه و تحلیل استراتژیک ارزش
 • مدیریت ریسک: رادارهای سازمانی و هشداردهنده های سازمانی
 • کارت های امتیازی استراتژیک