×

دوره های آینده

2017/08/17
برگزار کننده :
موسسه خرد

کارگاه آموزش سخنرانی و بیان برتر

2017/08/24
برگزار کننده :
موسسه خرد

چهارمین کافه کوچینگ کانون یادگیری فردا

دوره های گذشته

کارگاه آموزش سخنرانی و بیان برتر

چهارمین کافه کوچینگ کانون یادگیری فردا

جستجو کنید

بر اساس زمان :

بر اساس موضوع:

بر اساس در دسترس بودن:

بر اساس نوع دوره:

بر اساس محل برگزاری :

بر اساس قیمت :

بر اساس زمان شروع: