×

دوره های آینده

2017/09/18
برگزار کننده :
کی ورک

اولین کنفرانس بین المللی فرهنگ، اندیشه دینی و علوم قرآنی

2017/12/07
برگزار کننده :
کی ورک

کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21

2017/12/26
برگزار کننده :
مرکز کنفرانس اراد

فراخوان مقاله دومین کنگره بین المللی علوم اسلامی، علوم انسانی

2018/05/10
برگزار کننده :
مرکز کنفرانس اراد

هفتمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت " از الگوی پایه به‌سوی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت"

2017/12/26
برگزار کننده :
همایش سیما

فراخوان مقاله دومین کنگره بین المللی علوم اسلامی، علوم انسانی

2017/11/30
برگزار کننده :
همایش سیما

فراخوان مقاله اولین همایش بین المللی مطالعات و تحقیقات علوم انسانی و اسلامی - آذر 96

2017/12/07
برگزار کننده :
همایش سیما

فراخوان مقاله کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21 (نمایه شده در ISC ) - آذر 96

2017/03/09
برگزار کننده :
همایش سیما

پنجمین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم انسانی و مدیریت - اسفند 95

دوره های گذشته

اولین کنفرانس بین المللی فرهنگ، اندیشه دینی و علوم قرآنی

کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21

فراخوان مقاله دومین کنگره بین المللی علوم اسلامی، علوم انسانی

هفتمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت " از الگوی پایه به‌سوی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت"

فراخوان مقاله دومین کنگره بین المللی علوم اسلامی، علوم انسانی

فراخوان مقاله اولین همایش بین المللی مطالعات و تحقیقات علوم انسانی و اسلامی - آذر 96

فراخوان مقاله کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21 (نمایه شده در ISC ) - آذر 96

پنجمین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم انسانی و مدیریت - اسفند 95

جستجو کنید

بر اساس زمان :

بر اساس موضوع:

بر اساس در دسترس بودن:

بر اساس نوع دوره:

بر اساس محل برگزاری :

بر اساس قیمت :

بر اساس زمان شروع: