×

دوره های آینده

2017/11/23
برگزار کننده :
کی ورک

کنفرانس ملی محاسبات نرم

2017/10/19
برگزار کننده :
کی ورک

کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم و مهندسی شیمی

2017/12/28
برگزار کننده :
برگزاری همایش آزاد

کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات ، دولت الکترونیک و شهر هوشمند ( نمایه شده در ISC )

2018/02/20
برگزار کننده :
برگزاری همایش آزاد

فراخوان مقاله چهارمین کنگره ملی انجمن مهندسی صوتیات ایران

2018/03/08
برگزار کننده :
برگزاری همایش آزاد

فراخوان مقاله ششمین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق

2018/01/31
برگزار کننده :
برگزاری همایش آزاد

ششمین سمینار آنالیزهارمونیک و کاربردها

2018/01/23
برگزار کننده :
برگزاری همایش آزاد

ششمین همایش مدیریت آلودگی هوا و صدا

2018/05/02
برگزار کننده :
برگزاری همایش آزاد

فراخوان مقاله یازدهمین كنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران

2018/01/23
برگزار کننده :
برگزاری همایش آزاد

فراخوان مقاله هجدهمین کنگره ملی خوردگی

2018/05/08
برگزار کننده :
برگزاری همایش آزاد

اولین کنگره ونمایشگاه بین المللی علوم و تکنولوژی های نوین

2018/08/25
برگزار کننده :
برگزاری همایش آزاد

فراخوان مقاله چهاردهمین کنفرانس آمار ایران

2018/05/09
برگزار کننده :
برگزاری همایش آزاد

سمپوزیوم بین المللی سیستم‌ها و فناوری‌های نهفته و بی‌درنگ

2017/09/20
برگزار کننده :
برگزاری همایش آزاد

دومین کنفرانس ملی تحقیقات بین رشته ای در مهندسی برق،مکانیک کامپیوتر ومکاترونیک - شهریور 96

دوره های گذشته

کنفرانس ملی محاسبات نرم

کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم و مهندسی شیمی

کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات ، دولت الکترونیک و شهر هوشمند ( نمایه شده در ISC )

فراخوان مقاله چهارمین کنگره ملی انجمن مهندسی صوتیات ایران

فراخوان مقاله ششمین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق

ششمین سمینار آنالیزهارمونیک و کاربردها

ششمین همایش مدیریت آلودگی هوا و صدا

فراخوان مقاله یازدهمین كنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران

فراخوان مقاله هجدهمین کنگره ملی خوردگی

اولین کنگره ونمایشگاه بین المللی علوم و تکنولوژی های نوین

فراخوان مقاله چهاردهمین کنفرانس آمار ایران

سمپوزیوم بین المللی سیستم‌ها و فناوری‌های نهفته و بی‌درنگ

دومین کنفرانس ملی تحقیقات بین رشته ای در مهندسی برق،مکانیک کامپیوتر ومکاترونیک - شهریور 96

جستجو کنید

بر اساس زمان :

بر اساس موضوع:

بر اساس در دسترس بودن:

بر اساس نوع دوره:

بر اساس محل برگزاری :

بر اساس قیمت :

بر اساس زمان شروع: